Нашите продукти

Уважаеми клиенти, продължаваме да приемаме поръчки на e-mail office@polo1.bg или на тел. 032 950 195 / 0888 408 794

Какво е Феър Трейд

Феър трейд е търговско партньорство, базирано на диалог, прозрачност и уважение, което се стреми към по-голяма справедливост в международната търговия. Феър трейд допринася за икономическото развитие като предлага по-добри условия за търговия и защита на правата на производителите от т.нар. групи в неравностойно положение, особено на Юг. Феър трейд организации, (подкрепени от потребителите) са активно включени в дейности, които подкрепят производителите, повишаване на общественото съзнание и организирането на кампании за промяна в правилата и практиките на конвенционалната международна търговия. Феър Трейд се отнася за хората, които вярват в бъдещето на пълната справедливост.

Същност на Феър Трейд

 • Постоянна и целенасочена работа с малки и не особено печеливши производители, както и с работници, с цел подпомагането им за преминаване от положение на уязвимост и зависимост към сигурност и икономическа самостоятелност.
 • Осигуряване на възможност за производители и работници да притежават дялове от капитала и да участват като акционери в техните собствени предприятия и организации.
 • Активно да играе по-широка роля на глобалната арена за постигане на по-голяма равнопоставеност и справедливост в международната търговия.

Основни принципи на Феър Трейд:

Създаване на възможности за производители в икономически неизгодно положение: Феър Трейд е стратегия за преодоляване на бедността и устойчиво развитие. Нейното предназначение е да създава възможности за слабо печеливши производители и такива в икономически неизгодно положение чрез общоприетата система за търгуване.

 • Прозрачност и отговорност: Феър Трейд включва прозрачно управление и търговски отношения с цел постигане на коректност и почтителност във взаимоотношенията с търговските партньори.
 • Изграждане на капацитети: Феър Трейд е средство за повишаване независимостта на конкретния производител. Връзките на Феър Трейд предоставят определена последователност в дейността, чрез която производителите и техните маркетингови организации могат да подобрят своите управленски способности и достъпа си до нови пазари.
 • Плащане на справедлива цена: справедлива цена в регионален или локален контекст е тази, която е постигната по взаимно съгласие посредством диалог и равноправно участие в него. Тя не покрива само производствените разходи, но и опосредствува развитието на производството, което по своето същество съдържа социален елемент и звучи целесъобразно. Тя осигурява справедливо заплащане за производителите и взема предвид принципът на еднакво заплащане за една и съща извършена работа от жени или мъже. Търговци, привърженици на Феър Трейд гарантират своевременното плащане на своите партньори и винаги, когато това е възможно помагат на производителите чрез изкупуване на реколтата на зелено или чрез осигуряване на достъп до предпроизводствено финансиране.
 • Равенство на половете: Феър Трейд означава, че женския труд е правилно и справедливо оценен и възнаграден. Освен това, че жените винаги ще получат съответното заплащане за тяхното участие и принос към производствения процес, както и ще бъдат мотивирани от страна на организации.
 • Условия за труд: Феър Трейд означава сигурна и благоприятна среда за работа на производителите. Участието на деца (ако има такива), няма да засегне тяхното благополучие, сигурност, образователни потребности и нуждата от игра и ще съответства на Конвенцията на ООН за правата на детето, както и на законите и нормите в съответния регион.
 • Околната среда: Феър Трейд активно насърчава по-добри практики по отношение на околната среда и прилагането на разумни методи за производство.
 • Популяризиране на по-честна търговия: Феър Трейд е повече от търговия. Тя доказва, че в световна търговия е възможна по-голяма справедливост. Тя подчертава необходимостта от промяна в правилата и практиката на общоприета, конвенционалната търговия и показва как може да се прави успешен бизнес и в същото време на първо място да се поставя човека.
 • Активно да играе по-широка роля на глобалната арена за постигане на по-голяма равнопоставеност и справедливост в международната търговия.

Влиянието на Феър Трейд

Ползите, които са създадени от Феър Трейд, намират материален израз под различни форми на различните нива. Съществуват редица преки и косвени ползи, както за производителите и техните организации, така и за потребители и вносители.

 • Финансови придобивки т.е. парични печалби: дългосрочната природа на търговските връзки и гарантираните минимални цени пораждат икономическа устойчивост и сигурност за цели общества.
 • Придобивки, влияещи върху социалния и човешкия фактор: Феър Трейд популяризира зачитането на правата и достойнство на много нива.

o подобряване на условията за живот. Социалните премии означават, че обществото извличат полза от настъпилото подобрение под формата на образование, здраве и здравеопазване, перспективи за дългосрочна заетост, а заедно с тях и очаквания за по-добър живот

o демократичните процеси за вземане на решения преуспяват. Доставчиците и вносителите комуникират на принципа на равнопоставеност.

o работниците се ползват с политическа свобода и правото на свободно асоцииране и обединяване, което им дава възможност да говорят от свое име и за своите проблеми, както и да се организират с цел защита на собствените права и интереси

o потребителите имат глас и могат активно да участват в социално справедливи движения, създавайки осведоменост по различни въпроси и оказвайки влияние както върху навиците на другите потребители, така и върху политиката.

 • Влияние върху екологията:

o маломащабното земеделие често по подразбиране използва органични методи, което води до дългосрочни ползи за околната среда и живота на фермерите и техните семейства

o съществуването на маломащабни производствени техники спомага за предотвратяване разпространението на обезлесяването.

Няма коментари

Добави коментар